Ιστορικά Αρχεία

ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ ΚΡΑΨΗΣ ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ 1839-1924

ΕΘΝΙΚΟΝ ΤΜΗΜΑ ΚΡΑΨΗΣ-ΑΡ 18-1955

ΑΡΙΘΜΟΣ 18/1955 «ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΤΗΜΑ ΚΡΑΨΗΣ»                                                                         Η κατά τον άρθρον 71 του Αγροτικού Κώδικος έτους 1949 Β’ Επιτροπή Απαλλοτριώσεων Ιωαννίνων,συγκειμένη εκ του Σπυρίδωνος Ψάρρη Πρωτοδίκου Ιωαννίνων, ως Προέδρου και των α)Αριστείδου Σταμάτη Τμηματάρχου Α’Γεωπόνου Δ/νσεως Γεωργίας Ν.Ιωαννίνων και β) Μιλτιάδου Καρυωτάκη Τμηματάρχου Α’Προϊσταμένου Ταμείου Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών Ν.Ιωαννίνων, ως μελών, συνελθούσα εν Ιωαννίνοις και εν τη ΕΘΝΙΚΟΝ ΤΜΗΜΑ ΚΡΑΨΗΣ-ΑΡ 18-1955

AΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 1963-ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΒΟΣΚΗΣ

Απόφαση Μεταφερόμενων Οικισμών σε νέα θέση – 16/11/77

Αίτημα στη Διεύθυνση-Στεγάσεως 13/01/77

Απόφαση Αναγνώριση διακαιούχων αποκατάστασης σεισμοπλήκτων 25/01/79

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 7- 4-1951

Αριθ.10914 Παραχώρηση νομής Δρχ.35.000.Αριθ.10914 

Αριθ.10914  Παραχώρηση νομής Δρχ.35.000.-  Εν Ιωαννίνοις σήμερον την ογδόην  του μηνός Μαίου  του χιλιοστού εννεακοσιοστού εικοστού πρώτου έτους, ημέραν Σάββατον και εντή επί της οδού  Ζωσιμαδών ιδιοκτήτω οικία των κληρονόμων Λιάμπεη ένθα τα Γραφεία της Γεν. Διοικήσεως Ηπείρου κληθείς μετέβην ενταύθα, ενώπιον εμού του Συμβολαιογράφου Ιωαννίνων Ιωάννου Β.Φίλιου κατοίκου και εδρεύοντος ενταύθα  και των προσυπογεγραμμένων μαρτύρων  γνωστών μοι <strong>Αριθ.10914</strong> <strong>Παραχώρηση νομής Δρχ.35.000.Αριθ.10914</strong> 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΡΑΨΗΣ 17ος-19ος αιώνας

Σύμφωνα με πηγή https://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/13184#page/168/mode/2up   «Διδακτορική Διατριβή Κωνσταντίνου Βακατσά (2001 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) – Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 1913-1918     αναφέρονται τα ακόλουθα σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς του Χωριού Κράψη τέλη του 19ο αιώνα.  Νοτιοανατολικά της Μάζιας πάνω από την αριστερή όχθη του Αράχθου βρίσκεται το γνωστό χωριό Κράψη. Αυτό ήταν τσιφλίκι του δημοσίου. Σύμφωνα με την καταγραφή του οθωμανικού κτηματολογίου (1894) το χωριό κατελάμβανε <strong>ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΡΑΨΗΣ 17ος-19ος αιώνας</strong>