ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΧΩΡΙΩΝ

Εκθεσις Καθορισμού
Διοικητικών Ορίων μεταξύ των Κοινοτήτων Συρράκου-Κράψης

Εν Συρράκω και εν τω επιδίκω τόπω, σήμερον, την 20ην του μηνός Σεπτεμβρίου 1960, ημέραν Τρίτην και ώραν 11η π.μ. ορισθείσαν δια την υπ.αριθμ …… πράξεως ημών του Ειρηνοδικούντος Γραμματέως Πραμάντων  Αριστοτέλους  Τούμπουρου.  –  

Οι υπογεγραμμένοι αποτελούντες την επιτροπήν καθορισμού Διοικητικών Ορίων των Κοινοτήτων Συρράκου – Κράψης 

Αριστοτέλης Ζήκον Τούμπουρος, Ειρηνοδίκην Γραμματέαν του Ειρηνοδικείου Πραμάντων, αναπληρών τον μη υπάρχουσι Ειρηνοδίκην και των μελών: 

 

1)Σπυρίδωνος  Χρήστου Γκαρτζονίκα, Προέδρου Κοινότητας Συρράκου  

2)Δημήτριος Χρήστου Τζουμελέκα, Κοινοτικού Συμβούλου Συρράκου 

3) Ηλίας Κωνσταντίνου Παπαγεωργίου, Προέδρου Κοινότητας Κράψης και 

4) Γεωργίου Ζαρμπαλά, Κοινοτικού Συμβούλου  Κοινότητας Κράψης 

Διορισθέντων ως…….. δυνάμει της υπ’ αρίθμ(60531 διαγράφεται 1αριθμός) 57860 της 12-10-1959  αποφάσεως Νομαρχίας Ιωαννίνων, επί παρόντα και του Γραμματέως Δημητρίου Παπαδημητρίου,  ίνα ως αρμοδία Επιτροπή αποφανθεί περί του καθορισμού των διοικητικών ορίων μεταξύ των ως άνω Κοινοτήτων Συρράκου και Κράψης και της μεταξύ την από κοινού εντοληθείσαν αυτοψίαν  και την μεταξύ των μελών συζήτησιν , εκφράσαντος εκάστου μέλους της ταύτης επιτροπής, ως και του Προέδρου την γνώμην των περί του καθορισμού των Διοικητικών Ορίων Συρράκου και  Κράψης, ήτοι του Προέδρου της Κοινότητος Συρράκου, ως και του Κοινοτικού ταύτης Συμβούλου, εκφρασάντων την γνώμην των, όπως τα διοικητικά όρια των Κοινοτήτων καθορισθώσι ως κάτωθι: 

 

Από Τζουμαμάνου ή Γκάβρα- Ορνια όπως χύνουν τα νερά και κατ’ευθείαν την κορυφογραμμή είς θέσιν «Φριγκουράσα»ονομασίας Συρράκου, καταλήγοντα εις απόσταση 500-600 μέτρων και δη είς θέσιν «άσχημος» ένθα συναντώνται τα όρια Συρράκου- Κράψης Γοτίστης. 

 

Του Προέδρου και του Κοινοτικού Συμβούλου Κράψης συμφωνούντων προς τον άνω προτεινομένου καθορισμόν των διοικητικών ορίων των ως άνω Κοινοτήτων, υπό του Προέδρου και του Κοινοτικού Συμβούλου Συρράκου, εξέφρασαν δε την γνώμην,όπως τα διοικητικά όρια των ως άνω Κοινοτήτων καθορισθώσι ως ανωτέρω.- 

Ημάς δε, ο ειρηνοδίκης λαβόντες τα υπόψιν τας ως ανωτέρω διατυπωθείσας απόψεις καθορισμού διοικητικών ορίων των Κοινοτήτων Κράψης –Συρράκου, την φυσικήν διαμόρφωσιν του εδάφους, ως και τας απαραιτήτων ανάγκας των ως άνω Κοινοτήτων, συντασσόμεθα με τας απόψεις των ως άνω Κοινοτήτων και καθορίζομεν παμψηφεί τα διοικητικά όρια των Κοινοτήτων Συρράκου-Κράψης ως εξής: 

 

Από Τζουμαμάνου ή Γκάβρα Ορνια, όπως χύνουν τα νερά και κατ’ευθεία την κορυφογραμμήν, εις θέσι Φριγκουράσσα ονομασίας Συρράκου, καταλήγοντα εις απόστασιν 500-600 (μέτρα) μέτρων και δη εις θέσιν «άσχημος» ένθα συναντώνται τα όρια Συρράκο – Κράψης- Γοτίστης.- 

 Εφ’ώ συνετάγη η παρούσα και υπογράφεται νομίμως 

 

Ο Ειρηνοδίκης Γραμματέας 

Αριστοτέλης Τούμπουρος 

 

Τα μέλη                        Ο Γ.Γραμματέας 

Σπυρίδων Γκαρτζονίκας Δ.Παπαδημητρίου 

Δημήτριος Τζουμελέκας 

Ηλίας Παπαγεωργίου 

Γεώργιος Ζαρμπαλάς