Αριθ.10914 Παραχώρηση νομής Δρχ.35.000.Αριθ.10914 

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Αριθ.10914 

Παραχώρηση νομής Δρχ.35.000.- 

Εν Ιωαννίνοις σήμερον την ογδόην  του μηνός Μαίου  του χιλιοστού εννεακοσιοστού εικοστού πρώτου έτους, ημέραν Σάββατον και εντή επί της οδού  Ζωσιμαδών ιδιοκτήτω οικία των κληρονόμων Λιάμπεη ένθα τα Γραφεία της Γεν. Διοικήσεως Ηπείρου κληθείς μετέβην ενταύθα, ενώπιον εμού του Συμβολαιογράφου Ιωαννίνων Ιωάννου Β.Φίλιου κατοίκου και εδρεύοντος ενταύθα  και των προσυπογεγραμμένων μαρτύρων  γνωστών μοι πολιτών Ελλήνων ενηλίκων και μη εξαιρετέων  Σπύρου  Μπόλα και Κ.Στεφάνου κλητήρων της Γενικής Διοικήσεως Ηπείρου κατοίκων Ιωαννίνων, ενεφανίσθησαν οι γνωστοί μοι αφ’ενός η Λ.Εξοχότης ο Γενικός  Διοικητής Ηπείρου κ. Κίμων Χαλκονδύλης κάτοικος Ιωαννίνων ως εκ του αξιώματός του ενεργών δε υπό την εκτεθείσαν  ιδιότητά του ως Γενικός Διοικητής Ηπείρου και αφ’ετέρου οι Ι) Νικόλαος  Σιαφάκας 2) Χρήστος Ντέλλας και 3) Χρήστος Βλάχος γεωργοί και κάτοικοι  του χωρίου  Ιμπλακίου Κράψης του τμήματος Μαλακασίου  του Νομού Ιωαννίνων ενεργούντες ώδε υπό την ιδιότητά των ως αποτελούντες την τριμελή προσωρινήν επιτροπήν εξαγοράς του ρηθέντος Ιμπλακίου, ο μεν πρώτος  ως Πρόεδρος ο δε δεύτερος ως Ταμίας και ο τρίτος ως γραμματεύς εκ του μέχρι της εκλογής διοικητικού συμβουλίου εγκριθησομένου υπό του Υπουργείου της Γεωργίας και συνομολόγησαν  τα εξής:  

ο μέν κ. Γενικός  Διοικητής Ηπείρου Κίμων Χαλκονδύλης ως εκπροσωπών το Ελληνικόν  Δημόσιον και συμφώνως της υπ’αριθ.50 αποφάσει του Υπουργείου της  Γεωργίας επισυναπτόμενης ώδε εν αντιγράφω δι ής αποφασίζεται  δυνάμει του άρθρου 24 και εδαφ.3 του Νόμου 2.052 και του άρθρ.Ι και 2 του περί κοινοτικών βοσκών νόμου 2.074 δι ής αποφάσεως απεφασίσθη η παραχώρισης των καλλιεργησίμων εκτάσεων του εν λόγω αγροτικού τμήματος (Ιμπλακίου) εις τους κατοίκους και καλλιεργητάς του αγροτικού  τμήματος Κράψης  εκπροσωπουμένης  μέχρι της εκλογής  Διοικητικού Συμβουλίου εγκριθησομένου υπό του Υπουργείου  της διαγράφεται  αντί Γεωργίας Παιδείας, υπό της ήδη προσωρινής τριμελούς προσωρινής  επιτροπής συμφώνως τω άρθρ.ΙΙ του αγροτικού Νόμου αντί τιμήματος  δραχ. Τριάκοντα πέντε χιλιάδων (αρ.35.000) των βοσκούμενων αλλ’ανεπίδεκτων καλλιεργείας εκτάσεων νομών μεταβιβαζομένων εις το νομικόν πρόσωπον της ίδιας κοινότητος επιφυλασσομένου  του Υπουργείου  να αποφανθή όσον αφορά τας καλλιεργήσιμους εκτάσεις μετά την συγκέντρωσιν των αναγκαίων στοιχείων ως προς την έκτασιν των παραχωρητηρίων εις τον συνεταιρισμόν και των οφειλομένων δια ταύτα αποζημίωσιν ότι του ανωτέρου οριζομένου τιμήματος των τριάκοντα πέντε χιλιάδων κατεβλήθησαν ήδη δραχμαί ένδεκα χιλιάδες εξακόσιαι οκτώ αριθ. (11.668) δια την πρώτην δόσιν των απαλλοτριωμένων κτημάτων του χωρίου  Κράψης εις το ταμείον Ιωαννίνων ως εμφάινεται  εκτου προσηρτημένου  τω παρόντι γραμματίω παραλαβής του ταμείου Ιωαννίνων υπ’αριθ. (311) τριακόσια ένδεκα της εβδόμης του Μαίου Ενεστώτος έτους 1921,  προς μεταβίβασιν  της νομής του κτήματος εις τους δικαιούχους τα δε υπόλοιπα δύο τρίτα θέλουσι καταβληθή εις το Δημόσιον εις πέντε ίσας ετησίας δόσεις μετά την πληρωμήν των οποίων θα γίνη συγκατάβασις και η μεταγραφή της κυριότητας του κτήματος. 

Κατόπιν ελέγχω της τοπικής εποικιστικής υπηρεσίας και εγκρίσει  του κ. Γενικού Διοικητητού, να καταρτισθή ο κατάλογος των κληρονομικών  νομέων  Κράψης τας εκτάσεις της Μπάσταινας εξ’αυτών εκάστω και  πρωτόκολλον του καταμερισμού του τιμήματος  μεταξύ αυτών. 

Κατόπιν ελέγχου θα συσταθή συνεταιρισμός  αποκαταστάσεως καλλιεργητών Κράψης εις τον  οποίον εκτός των κληρονομικών να συμπεριληφθώσι και εκ των ακτημόνων  καλλιεργητών του εν λόγω κτήματος κατά τας διατάξεις του άρθρ.5 του αγροτικού νόμου εκείνοι  περί των οποίων θέλει αποφανθή το Συμβούλιον αποικισμού μετά τον ως άνω έλεγχον της τοπικής εποικιστικής  υπηρεσίας.- 

Τα γενικά όρια τους εις το Δημόσιον ανήκοντος τσιφλικίου  Κράψης του τμήματος Μαλακασίου  Υποδιοικήσεως  Νομού Ιωαννίνων αρχίζουσιν  εκ του σημείου (Νοτίου μέρους) και συνάμα με το τσιφλίκιον  Παλκοχώριον εις ό εκβάλλει  εις τον μεγάλον ποταμόν  ονόματι «Γούρα» κείμενος εν τη συνοικία «Χοτομίστα»  

νοτίου μέρους και συνορεύει  με το τσιφλίκιον Παλεοχώρι προχωρούσι προς τα άνω εις την θέσιν  «Μπάσια» εκείθεν στρέφονται προς τα δεξιά,  

εκείθεν προς τα άνω εις τον μεγάλον βράχον  του κειμένου εις το άκρον του χωραφιού του δημοσίου  του  Λάμπρου Χρήστου,  

εκείθεν αφίνουσι προς τ’αριστερά  τα  χωράφια και οικίαν του Δημοσίου του Κώστα Νάστου, Τασούλη Κώστα  Νικόλαινας Τάσιου και Γιάννη Τσιρώνη τα κείμενα κολλητά  (συνεχόμενα) επί του ειρημένου μεγάλου βράχου δάλη αφίνουσι προς τα δεξιά τα εν τη αυτή κατευθύνσει ιδιόκτητα χωράφια  των ειρημένων,  

αφίνουσι προς τα αριστερά τα χωράφια της εν τή αυτή κατευθύνσει Νικόλαινας Τσιρώνη, Γεωργίου Χρήστου Μήτρου Γιώργη και Τασούλα Κίτσι ως  και την οικίαν και κουρειάν Γιάννη  Τσιρώνη,  

προσέτι αφήνουσι προς τα δεξιά τα χωράφια της Παγάγιως Γούλα Γώγα εκ του χωρίου Παλκοχώρι και του Τασούλα Χρήστου Πάνου, του Γιώργου Χρήστου Αγγέλη εκ του χωρίου Κράψης, αφήνουσι  προς τα αριστερά  το χωράφιον και καλυβιν του Δημοσίου του ειρημένου Τασούλα και  χωρούσιν εις την οδόν την άγουσαν  κατ’ευθείαν  εις το χωρίον  Συρράκον,  

εκείθεν προς τ’άνω αφήνουσι προς τα δεξιά τα χωράφια  του Γιώργου Χρήστου Αγγέλη και Γεωργίου Χρήστου εκ του χωρίου Κράψης  και πάλιν 

αφήνουσι προς τ’αριστερά τα χωράφια του Γεωργίου  Κίτσιου και Κώστα Γιώτη και  

προς τα άνω αφήνουσι το κείμενον  κατωθέντου χωραφίου και οικίας Νάσου Πάρδαλη εν κουρίου  του έτι προς τα άνω στρέφονται  αφήνουσι προς τα αριστερά  το χωράφιον  Λάμπρου Χρήστου Αγγέλη εκ Κράψης, πάλιν  στρέφονται προς τ’αριστερά  αφήνουσι προς  τα δεξιά το χωράφιον του Νικολ. Παπαγεωργίου  εκ Παλκοχωρίου  έτι το χωράφιον   Χρήστου Λάμπρου πάλιν στρέφονται προς  τα δεξιά και κατά την κατεύθυνσιν  ρεύματος του χειμάρρου  «Καψάλη» χωρούσι  προς τα άνω και φθάνουσι εις τας πλατάνους  (δένδρα) και  έτι προς τα άνω ανέρχονται εις τον λόφον  «Τσούγγρη» εκείθεν προς τα άνω είς τα χωράφια του δημοσίου των Κραψιτών, εν τη θέσει  «ΚΡΑΝΕΙΕΣ». 

Εκείθεν διευθύνονται προς ανατολάς  και αφήνουσι  προς το  Παλκοχώριον τα χωράφια κείμενα εν τη θέσει «Αλποχώρι» και  δεξιόν μέρος  κατ’ευθείαν προς τα κάτω πίπτουν  εις Κρεμαστήν  και έτι κάτω εις Γούραν και εκείθεν προς τα άνω κατά την κατεύθινσιν της θέσεως «Φούρνο Κακάβι» φθάνουσι εις την κορυφήν  του όρους  ονομαζόμενη «Κούγκι», εκείθεν κατ’ ευθείαν ακολουθούσι την σκάλαν «Σφεντάνι» ή εις άκραν της διανομής των υδάτων  και κατά την κατεύθυνσιν της οδού ανερχομένης εκ Κράψης χωρούσιν  εις την θέσιν  Τσογγάνι, εκείθεν στρέφονται επί τω προς τα δεξιά  και χωρούσιν εις την θέιν «κάτω Κυσσός».  

Ετι δε προς τα κάτω κατά την κατεύθυνσιν του μεγάλου Βράχου  προχωρούσι  εις την θέσιν «Λάκκα Καραγιάννη» εκείθεν κατ’ευθυγραμμών του ρεύματος του χειμάρρου, χωρούσιν εις πλάκα Κοκκλιού και έτι προς τα άνω κατά την κατεύθυνσιν  της  υψηλής ράχεως ήτοι υψηλού  λόφου  κορυφής ονόματι «Ορντό» χωρούσιν προς το Βόρειον δια χωριστικής γραμμήν  όριον με τα χωρία Προσβάλου και Συρράκου, εκείθεν διευθύνεται  προς Βορράν, ακολουθούσι την γραμμήν της διανομής των υδάτων και φθάνουσι εις την θέσιν «Φραγγοράσα» σύνορον με την Γότιστα και εκείθεν προς Βορράν  κατ’ευθείαν  προς τα κάτω εις μεγάλον βραχώδη τόπον και κάτω εις την θέσιν «Ζαγοροτόπ» εκείθεν εις την κρήνην «Πέσιμον» κατ’ευθείαν  προς τα κάτω   του ρεύματος χειμάρρου ονόματι «Λάκκον Κρανιάς»  του κειμένου  εντεύθεν υψηλού βραχώδους μέρους  του πίπτοντος εις το μέρος τη Γοτίστης, εκείθεν  προς τα κάτω ακολουθούσι τον ρουν του χειμάρρου και αναρριχώνται εις ένα κρημνόν εκ χώματος ιόχρου περιαβαλλομένου με θαμνώνα πίπτοντα προς το δεξιόν μέρος και εις εκατόν πεντήκοντα μέτρα πλησίον του χωραφίου του Δημοσίου «Ανδρίνον»φθάνουσιν εις την ράχιν του λόφου                   «Λυρώνεια» εκείθεν  προς τα κάτω χωρούσιν εις το  μέρος ονομαζόμενον «κάτω Καρακόλη» εκείθεν  στρέφονται προς τα δεξιά και με την κατεύθυνσι του Κρημνού του καταλήγοντος εις τον ποταμόν, ακολουθούσι τον ειρημένον ποταμόν  και κατ’ευθείαν  προς τα δεξιά χωρούσιν τον μεγάλον λάκκον εις την «Παρασκευήν» βόρειον μέρος σύνορον με Γότιστα, εκείθεν ακολουθούσι τον  λάκκον και κατ’ευθείαν προς τα άνω εις το μέρος «Παλκόλλακον», εις τον οποίον  ενούνται τα τσιφλίκια «Γότιστα» και «Μάλα» . 

Εκείθεν  στρέφονται εις τον προς τ’αριστερά, διευθύνονται προς δυσμάς και χωρούσιν προς το μέρος «Παλκόκρορα» στρέφονται προς τα  αριστερά  και με την κατεύθυνσιν  «Λάκκος Παπαδήμη» φθάνουν  εις την θέσιν «Λαγκάδα» και απάνω ράχι «Ζιγολιβάδι». 

Εκείθεν ακολουθούσι την γραμμήν  των υδάτων καταφθάνουσι εις τα δύο δένδρα αγραπιδιές, ένθα κείται το χωράφι του Καραγιώργου, εκείθεν στρέφονται προς τα δεξιά και κατ’ευθυγραμμίαν  της θέσεως «Γκορντσά» της κειμένης επί της οδού, φθάνουν εις το δένδρον  «Πλάτανος» εκείθεν στρέφονται  προς τα αριστερά και βαίνουσι  κατ’ευθείαν  εις την  θέσιν «Τεράκια» σύνορον με το δάσος του Σιαϊκου εκ του χωρίου  «Γκλαζάδα», εκείθεν  πάλιν στρέφονται  προς αριστερά και κατά την κατεύθυνσιν του ρου του χειμάρρου εις την θέσιν  «Παλαβόλακκα»  και ετέρου ει την θέσιν «άσπρο λιθάρι», εκείθεν κατά την κατεύθυνσιν  της ράχης του λόφου  Ακρώρεια γραμμής ορίων Γερακάρι, χωρούσι εις την θέσιν  «Ιζτέα» και  εκείθενπρος τα κάτω του χωραφίου  των Σταθαίων Γιαννακαργιωτών. Εκείθεν κατ’ευθείαν ευθυγραμμίαν της θέσεως «Βαρκά» χωρούσιν  εις την θέσιν «Κερασιά» την κειμένην κάτωθεν  του χωραφίου Παπαναλασίου Γιαννακαργιώτου εκείθεν υπερπηδώσι τον ρουν  του χειμάρρου και διευθύνονται εις το ονόματι «Χωματοτέλα» χωραφιού του Δήμου Μάτα.  

Εκείθεν εις την επί του ρου του χειμάρρου «Χάλασμα» θέσιν  Νόμα, εκείθεν κατευθείαν  εις το ονόματι «Κουμπλιά» χωράφι του  Σουλίου Κωλέτση Κοντοβρακίτου.  

Εκείθεν  στρέφεται προς τα αριστερά  και με την κατεύθυνσιν του δρόμου διευθύνονται  εις την κρήνην «Ανάβρων», εκείθεν προς τα κάτω κατ’ευθυγραμμίαν του αύλακος  του ύδατος  χωρούσιν εις την επί της Δημοσίας Οδού κειμένην κρήνην «Βρύσι του Τούκου» και με την  κατεύθυνσιν της ειρημένης οδού διευθύνονται εις το εν τω λάκκω Μαλάμω δένδρον Πλάτανον και από πάνω του χωραφιού  του Δημοσίου Τόλη Κραψίτη, προς τα κάτω διευθύνονται εις την εν τω ποταμώ θέσιν «Κουμάσια» ακολουθούσιν επί των του ειρημένου  ποταμού  και λήγουσιν εις Γούραν αρχικόν σύνορος.  

Οι δε τρεις Νικόλαος Σιαφάκας, Χρήστος Ντέλλας και Χρήστος Βλάχος υπό την εκτεθείσαν  ιδιότητά των απεδέχθησαν  τα ανωτέρω εκτεθέντα.  

Ταύτα συνομολογησάντων  και συμπαραδεξαμένων των συμβαλλομένων μερών συνετάχθη το παρόν όπερ αναγνωσθέν ευκρινώς εις επήκοον των συμβαλλομένων και των μαρτύρων και βεβαιωθέν παρά πάντων (διαγράφονται δύο λέξεις) υπογράφεται  παρά πάντων και εμού. 

Οι Συμβαλλόμενοι Οι Μάρτυρες  

Κ. Χαλκοκονδύλης Σπ. Μπόλας 

Π.Σιαφάκας Κ.Στεφάνου 

Χρ.Ντέλλας 

Χρ.Βλάχος 

Ο Συμβολαιογράφος 

Ιωάννης Β.Φίλιος 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

περισσότερα άρθρα

ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ (1934-2023)

Την Παρ 19/01/2023, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών, το μέλος της Αδελφότητας Αθηνών Χρήστος Παπαπέτρος  του Γεωργίου  και της Βασιλικής! Ενεργό μέλος

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας

Το πρωινό της Κυριακής, 15 Ιανουαρίου 2023, ο πεζόδρομος της οδού Ηπείρου στο νούμερο 41, στον Άγιο Δημήτριο, πλημμύρισε από ευχές, αγκαλιές και μουσική, στην

Καλλιτεχνικά και Εικαστικά Εργαστήρια 2023

Η Αδελφότητα των Απανταχού Κραψιτών Αθηνών ανακοινώνει την επανέναρξη των δωρεάν Καλλιτεχνικών και Εικαστικών Εργαστηρίων που απευθύνονται σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες και πραγματοποιούνται καθημερινά στη Στέγη Κραψιτών